MOIT เรื่อง วันที่เผยแพร่ ผู้เข้าชม
1 มาตราการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 01 ธันวาคม 2564 64
2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 01 ธันวาคม 2564 52
3 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 01 ธันวาคม 2564 44
4 วางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 01 ธันวาคม 2564 83
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (สขร.1) 01 ธันวาคม 2564 45
6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการพัฒนาทรัพย์กรบุคคล 01 ธันวาคม 2564 46
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 01 ธันวาคม 2564 44
8 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก 01 ธันวาคม 2564 45
9 อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย 01 ธันวาคม 2564 41
10 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางร้องเรียน 01 ธันวาคม 2564 44
11 ตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 01 ธันวาคม 2564 45
12 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนรวมภารกิจของหน่วยงาน 01 ธันวาคม 2564 63
13 มาตราการป้องกันการรับสินบน 01 ธันวาคม 2564 43
14 มาตราการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิรักษาของข้าราชการ 01 ธันวาคม 2564 39
15 แนวทางการใช้/ยืม ทรัพย์สินของราชการ 01 ธันวาคม 2564 47
16 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรทของชมรมจริยธรรม 01 ธันวาคม 2564 43
17 รายงานกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรทของชมรมจริยธรรม 01 ธันวาคม 2564 42
18 วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 01 ธันวาคม 2564 43
19 มาตราการจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน และมีการรวมกลุ่ม STRONG 01 ธันวาคม 2564 42
20 รายงานผลการเรี่ยไร ให้หรือรับของขวัญ ประจำปีงบประมาณ 2565 01 ธันวาคม 2564 46
21 อบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 01 ธันวาคม 2564 45
22 เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 01 ธันวาคม 2564 40
23 มาตราการป้องกันล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 01 ธันวาคม 2564 48