MOIT เรื่อง วันที่เผยแพร่ ผู้เข้าชม
1 มาตราการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 01 ธันวาคม 2564 33
2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 01 ธันวาคม 2564 22
3 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 01 ธันวาคม 2564 13
4 วางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 01 ธันวาคม 2564 25
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (สขร.1) 01 ธันวาคม 2564 15
6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการพัฒนาทรัพย์กรบุคคล 01 ธันวาคม 2564 14
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 01 ธันวาคม 2564 12
8 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก 01 ธันวาคม 2564 12
9 อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย 01 ธันวาคม 2564 13
10 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางร้องเรียน 01 ธันวาคม 2564 10
11 ตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 01 ธันวาคม 2564 12
12 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนรวมภารกิจของหน่วยงาน 01 ธันวาคม 2564 33
13 มาตราการป้องกันการรับสินบน 01 ธันวาคม 2564 11
14 มาตราการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิรักษาของข้าราชการ 01 ธันวาคม 2564 12
15 แนวทางการใช้/ยืม ทรัพย์สินของราชการ 01 ธันวาคม 2564 12
16 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรทของชมรมจริยธรรม 01 ธันวาคม 2564 12
17 รายงานกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรทของชมรมจริยธรรม 01 ธันวาคม 2564 11
18 วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 01 ธันวาคม 2564 12
19 มาตราการจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน และมีการรวมกลุ่ม STRONG 01 ธันวาคม 2564 11
20 รายงานผลการเรี่ยไร ให้หรือรับของขวัญ ประจำปีงบประมาณ 2565 01 ธันวาคม 2564 12
21 อบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 01 ธันวาคม 2564 11
22 เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 01 ธันวาคม 2564 12
23 มาตราการป้องกันล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 01 ธันวาคม 2564 13