MOIT เรื่อง วันที่เผยแพร่ ผู้เข้าชม
1 มาตราการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 01 ธันวาคม 2564 16
2 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 01 ธันวาคม 2564 10
3 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 01 ธันวาคม 2564 3
4 วางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 01 ธันวาคม 2564 6
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (สขร.1) 01 ธันวาคม 2564 3
6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการพัฒนาทรัพย์กรบุคคล 01 ธันวาคม 2564 4
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 01 ธันวาคม 2564 3
8 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก 01 ธันวาคม 2564 3
9 อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย 01 ธันวาคม 2564 3
10 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางร้องเรียน 01 ธันวาคม 2564 2
11 ตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 01 ธันวาคม 2564 2
12 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนรวมภารกิจของหน่วยงาน 01 ธันวาคม 2564 2
13 มาตราการป้องกันการรับสินบน 01 ธันวาคม 2564 2
14 มาตราการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิรักษาของข้าราชการ 01 ธันวาคม 2564 3
15 แนวทางการใช้/ยืม ทรัพย์สินของราชการ 01 ธันวาคม 2564 2
16 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรทของชมรมจริยธรรม 01 ธันวาคม 2564 3
17 รายงานกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรทของชมรมจริยธรรม 01 ธันวาคม 2564 2
18 วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 01 ธันวาคม 2564 2
19 มาตราการจัดการความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน และมีการรวมกลุ่ม STRONG 01 ธันวาคม 2564 2
20 รายงานผลการเรี่ยไร ให้หรือรับของขวัญ ประจำปีงบประมาณ 2565 01 ธันวาคม 2564 2
21 อบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 01 ธันวาคม 2564 2
22 เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 01 ธันวาคม 2564 2
23 มาตราการป้องกันล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 01 ธันวาคม 2564 2